روش های ارتباطی با مرکز خدمات پس از فروش


شماره تلگرام

واحد مربوطه در خدمات

09028010277

فروش قطعات جانبی و پذیرش

09028010278

امور نمایندگان خدمات

09021212786

CIC