امتیازات


گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

آبمـیوه گیـری

176P

6

ماشین اصلاح

SB60

6

تلویزیون

TH-43D410

50

SJ01

6

1611

6

TH-49D410R

50

DJ01

6

GB60

4

TH-43DS630

50

DJ31

6

GB50

4

TH-49DS630

50

H100

6

GB40

4

TH-55DS630

50

H300

6

GB37

4

TH-49DX650

50

چــرخ گــوشت

1360

6

217

4

TH-55DX650

50

1560

6

2405

4

TH-49E410

50

1500

6

2403

4

TH-43EX600

100

1800

6

206

4

TH-49EX600

50

2700

6

GY10

4

TH-55EX600

50

3500

6

GD60

4

TH-65EX750

100

مایکروفر

CD997

18

GB42

4

TH-75EX750

200

C784

10

اصلاح بدن

2265

4

سینمای خانگی

BTT785

16

GD692

10

GF574

10

XH385

12

GD371

10

2263

4

ST785

10

XH166

10

CT565

10

ST342

6

ریش تراش

RT53

4

ساندبار

HTB885

24

SM332

6

RT37

4

HT690

12

ST34

6

RT30

4

HT485

12

SM33

6

4036

4

HTB488

10

اون توستر

GT1

4

SA40

4

HTB250

8

518N

4

DVD

S700

6

518A

4

LAMDASH

LV9Q

20

گوشت کـوب بـرقی

GS1

4

LV6Q

20

LV9N

20

S500

4

SS1

4

LV95

20

LV6N

20

SS40

6

LV65

20

LF51

12

سیستم صوتی حرفه ای

MAX9000

14

S401

4

LT4N

12

MAX7000

14

ST25

10

MAX5000

14

غذا ساز

F800

18

GA20

6

MAX3500

12

اپیلاتور

EL8A

10

CMAX5

14

F500

18

EL3A

10

VKX95

12

ED94

10

VKX65

10

مخلــوط کــن

1021

4

WD74

10

VKX25

10

1061

4

WD71

10

UA7

12

1521

4

ED70

10

UA3

10

1571

4

WD42

10

AK220

10

J18G

4

EU20

6

HC395EG-K

10

همزن دستی

GH1

4

EU10

6

HC395EG-S

10

WU31

6

UX100

10

سشوار

ND63

4

PM250

6

GB1

4

NE64

4

دوربین عکاسی

G9GA-K

15

NE71

4

GH5S

15

NE72

4

GH5AGA-K

15

اتـــــــو

980L

4

ND21

4

GH5GA-K

15

980R

4

ND13

4

GF10

15

960

6

ND30

4

GX9

15

950A

8

NE83

4

GX85

15

950R

8

NE84

4

FZ1000

12

900C

6

NA65

6

FZ2500

12

670C

5

5573

4

TZ220

12

660T

5

حالت دهنده

EH-KA81W615

4

TZ110

12

650T

5

EH-KA31W615

4

TZ90

12

E510

4

EH-KE46

4

FZ80

12

E410TM

4

EH-7103

4

دوربین فیلمبرداری

X1

15

E410TR

4

EH-KE16

4

X1000

15

P300TA

4

EH-KE30

4

PV100

15

P300TR

4

صاف کننده

EH-HW19

4

MDH3

15

U400

5

EH-HV10

4

VX1

12

U500

5

EH-HV51

4

V180

10

JU700

6

EH-HS99

4

سیــستم های تهــویه مطبــوع

UE9QKE

12

M300TATX

4

EH-HV20

4

UE12QKE

12

M300TVTX

4

لباسشویی

107

14

RE18NKE

12

جــــارو بــــرقی

919

10

127

14

RE24NKE

12

917W

10

128

14

A9PKD

12

917K

10

F115A1

14

A12PKD

12

915W

10

F135A1

14

A18PKD

12

915R

10

F150A3

14

A24PKD

12

913K

10

جارو شارژی

BJ870S

16

YA24RKE-8

18

911

10

YA18RKE-8

18

717R

6

YA12RKE-8

18

715

6

YA9RKE-8

18

713

6

C24TKF-2

18

711

6

C18TKF-2

18

799

10

کولر گازی های بلواستارر

AHW09HK

200

C12TKF-2

18

699S

10

AHW12HK

PC30JKF

18

635

6

AHW18HK

تصفیـه هـوا

VXF70MNB

16

637

6

AHW24HK

PXF35MHU

16

یخچال فریزر

BE647

30

BHW09HK

PXF35MKU

16

BHW12HK

VXF35MAU

16

BE755

30

BHW18HK

VXF35MPU

16

BHW24HK

VXH50MWU

16